EnterCOM

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EnterCOM z siedzibą w Siedlcach przy ul. Warszawskiej 73.

Na podstawie obowiązujących przepisów dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w celach:

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z udzieleniem serwisantowi Firmy EnterCOM, jako podmiotowi prowadzącemu czynności sprawdzające lub naprawcze kas rejestrujących, prawa do wykonywania serwisu tych kas i będą wykorzystane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zadań wynikających w właściwego aktu prawnego regulującego wymagania względem kas rejestrujących.

Pani/Pana dane możemy udostępnić:

• podmiotom prowadzącym serwis główny kas rejestrujących,

• podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących, na rzecz którego działa osoba wykonująca czynności serwisowe,

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wszelką korespondencję dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na następujący adres e-mail : biuro@entercom.com.pl .